Whitepaper: Hoe het uitbesteden van fulfilment kan leiden tot meer omzet. 

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Koninklijke Oosterberg B.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van KONINKLIJKE OOSTERBERG B.V.
GEVESTIGD POLLAAN 4-6 te ZUTPHEN
INGESCHREVEN ZUTPHEN 08142313
HIERIN TE NOEMEN Oosterberg

1. Algemeen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Oosterberg zaken verkoopt.
1.2 Oosterberg wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere rechtspersoon die met Oosterberg in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Oosterberg sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van Oosterberg en aan wie Oosterberg de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. Aanbiedingen en prijzen

 

2.1 Offertes van Oosterberg zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
2.2 Vermelding door Oosterberg van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 Oosterberg heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.
2.5 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Levering

 

3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien Oosterberg zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en Oosterberg zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is Oosterberg aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn (Incotherms 2000: ex works), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Indien Oosterberg voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
c. Oosterberg heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

4. Overmacht

 

4.1 Oosterberg is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Oosterberg op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Oosterberg kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Oosterberg, tenzij koper kan aantonen dat Oosterberg terzake een belangrijk verwijt treft.

5. Eigendomsvoorbehoud

 

5.1 Oosterberg behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens Oosterberg in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
5.2 Oosterberg is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert danwel naar het oordeel van Oosterberg betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Oosterberg op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan Oosterberg om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van Oosterberg op vergoeding van de door Oosterberg geleden schade.

6. Betalingen

 

6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Vier weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.5 Bij levering op afroep is Oosterberg gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, danwel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
6.6 Koper dient Oosterberg alle kosten te vergoeden die Oosterberg intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–, dit alles te vermeerderen met BTW.
6.7 Koper is gehouden aan Oosterberg zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat Oosterberg dat verlangt.
6.8 Bij niet betaling van enig factuur van Oosterberg op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

7. Reclames

 

7.1 Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan Oosterberg mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Oosterberg te worden medegedeeld.
7.2 Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.
7.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van Oosterberg gerechtigd de goederen waarover bij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door Oosterberg ingeschakelde chauffeur mee te geven.
7.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

8. Garantie

 

8.1 Oosterberg verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze Oosterberg door haar leveranciers wordt verleend.
8.2 Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.
8.3 Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper Oosterberg nog enig betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. Oosterberg zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. Oosterberg is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper danwel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier Oosterberg de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat Oosterberg nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Oosterberg is in alle gevallen beperkt tot de onder 8 opgenomen garantieregeling.
9.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van Oosterberg is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
9.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
9.4 Koper vrijwaart Oosterberg voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
9.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

10. Adviezen en tekeningen

 

10.1 Adviezen worden door Oosterberg naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van Oosterberg als groothandel. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
10.2 Door Oosterberg verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van Oosterberg. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens omtrent afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is Oosterberg niet aansprakelijk.

11. Verpakking, pallets, haspels

11.1 Verpakkingen, pallets, haspels e.d. blijven te allen tijde eigendom van Oosterberg.
11.2 Koper is gehouden deze verpakkingen e.d. binnen 30 dagen na levering aan Oosterberg onbeschadigd te retourneren, bij gebreke waarvan Oosterberg gerechtigd is koper de kosten in rekening te brengen.

12. Ontbinding

 

12.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens Oosterberg niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft Oosterberg het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
12.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 12.1, is Oosterberg gerechtigd de geleverde zaken, zonodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is Oosterberg alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

13. Geschillen en toepasselijk recht

 

13.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Slechts de voor Zutphen bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zutphen.

Meer weten?

Heb je een vraag en wil je meer informatie over onze diensten? Neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier of tijdens kantooruren op telefoonnummer 085 019 2293.